میز خدمت الکترونیک

تعداد بازدید:۱۳۹۵۴

 

عنوان خدمت

کد خدمت

نحوه ارائه خدمت

راهنما، ضوابط و دستورالعمل

شماره تماس مسئول مربوطه

توافقنامه سطح خدمات

FAQ

صدور پروانه‌ها و مجوزهای‌بهداشتی ساخت و ورود فرآورده‌های شیرخشک و غذای ویژه

۱۶۰۶۱۶۵۴۱۰۰

غیرحضوری

مشاهده

۰۲۱۶۱۹۲۷۰۰۰       توافقنامه

سوالات متداول

صدور پروانه‌ها و مجوزهای‌بهداشتی ساخت و ورود فرآورده‌های دارو، مخدرو داروهای طبیعی

۱۶۰۱۱۶۵۴۱۰۱

غیرحضوری

مشاهده

۰۲۱۶۱۹۲۷۰۰۰

توافقنامه سوالات متداول

صدور پروانه‌ها و مجوزهای‌بهداشتی ساخت و ورود فرآورده‌های مکمل تغذیه‌ای

۱۶۰۶۱۶۵۴۱۰۲

غیرحضوری

مشاهده

۰۲۱۶۱۹۲۷۰۰۰ توافقنامه سوالات متداول
صدور پروانه‌ها و مجوزهای بهداشتی ساخت و ورود فرآورده‌های ملزومات دارویی ۱۶۰۶۱۶۵۴۱۰۳ غیرحضوری مشاهده ۰۲۱۶۱۹۲۷۰۰۰ توافقنامه سوالات متداول

ثبت الکترونیک فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی وارداتی

۱۶۰۱۱۶۵۵۱۰۰

غیرحضوری

مشاهده

۰۲۱۶۱۹۲۷۰۰۰ توافقنامه سوالات متداول

ثبت الکترونیک فرآورده‌های تجهیزات پزشکی

۱۶۰۱۱۶۵۵۱۰۱

غیرحضوری

مشاهده

۰۲۱۶۶۷۲۴۳۰۹

توافقنامه سوالات متداول
ثبت الکترونیک فرآورده‌های دارو، مواد مخدر و داروهای طبیعی ۱۶۰۱۱۶۵۵۱۰۲ غیرحضوری مشاهده ۰۲۱۶۱۹۲۷۰۰۰ توافقنامه سوالات متداول
ثبت الکترونیک فرآورده‌های شیرخشک و غذای ویژه ۱۶۰۱۱۶۵۵۱۰۳ غیرحضوری مشاهده ۰۲۱۶۱۹۲۷۰۰۰ توافقنامه سوالات متداول
ثبت الکترونیک فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی وارداتی ۱۶۰۱۱۶۵۵۱۰۴ غیرحضوری مشاهده ۰۲۱۶۱۹۲۷۰۰۰ توافقنامه سوالات متداول

ثبت الکترونیک فرآورده‌های مکمل تغذیه‌ای

۱۶۰۱۱۶۵۵۱۰۵

غیرحضوری

مشاهده

۰۲۱۲۲۱۳۷۳۲۸

توافقنامه سوالات متداول

ثبت الکترونیک فرآورده‌های ملزومات دارویی

۱۶۰۱۱۶۵۵۱۰۶

غیرحضوری

مشاهده

۰۲۱۲۲۱۳۷۳۲۸

توافقنامه سوالات متداول

ردیابی و رهگیری الکترونیک فرآورده‌های دارویی

۱۶۰۱۱۶۵۶۱۰۰

غیرحضوری

مشاهده

۰۲۱۶۱۸۵

توافقنامه سوالات متداول
ردیابی و رهگیری و ایجاد کاتالوگ الکترونیک فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی وارداتی ۱۶۰۱۱۶۵۶۱۰۱ غیرحضوری مشاهده ۰۲۱۲۲۱۳۷۳۲۸ توافقنامه سوالات متداول
ردیابی و رهگیری و ایجاد کاتالوگ الکترونیک فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی وارداتی ۱۶۰۱۱۶۵۶۱۰۲ غیرحضوری مشاهده ۰۲۱۲۲۱۳۷۳۲۸ توافقنامه سوالات متداول
ردیابی و رهگیری و ایجاد کاتالوگ الکترونیک فرآورده‌های مکمل تغذیه‌ای وارداتی ۱۶۰۱۱۶۵۶۱۰۳ غیرحضوری مشاهده ۰۲۱۲۲۱۳۷۳۲۸ توافقنامه سوالات متداول
انجام نظارت، آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده‌ها و اقلام مواد و محصولات و فرآورده‌های شیرخشک و غذای ویژه ۱۶۰۶۱۶۵۷۱۰۰ حضوری مشاهده ۰۴۵۳۳۵۱۶۵۱۳ توافقنامه سوالات متداول

صدور مجوز ورود فرآورده‌های دارو، مخدر و داروهای طبیعی

۱۶۰۶۱۶۵۷۱۰۱

غیرحضوری مشاهده

۰۲۱۶۱۹۲۷۰۰۰

توافقنامه سوالات متداول
انجام نظارت، آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده‌ها و اقلام مواد و محصولات و فرآورده‌های مکمل تغذیه‌ای

۱۶۰۶۱۶۵۷۱۰۲

غیرحضوری مشاهده

۰۲۱۶۱۹۲۷۰۰۰

توافقنامه سوالات متداول
انجام نظارت، آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده‌ها و اقلام مواد و محصولات و فرآورده‌های ملزومات دارویی ۱۶۰۶۱۶۵۷۱۰۳ غیرحضوری مشاهده ۰۲۱۶۱۹۲۷۰۰۰ توافقنامه سوالات متداول
انجام نظارت، آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده‌ها و اقلام مواد و محصولات و فرآورده‌های دارویی، مخدر و داروهای طبیعی ۱۶۰۶۱۶۵۷۱۰۴ حضوری مشاهده ۰۴۵۳۳۵۱۶۵۱۳ توافقنامه سوالات متداول
انجام نظارت، آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده‌ها و اقلام مواد اولیه دارویی ۱۶۰۶۱۶۵۷۱۰۵ حضوری مشاهده ۰۴۵۳۳۵۱۶۵۱۳ توافقنامه سوالات متداول
نظارت، پایش و ارزیابی آزمایشگاه‌های کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی ۱۶۰۴۱۶۵۸۱۰۰ حضوری مشاهده ۰۴۵۳۳۵۱۶۵۱۳ توافقنامه سوالات متداول
بررسی و تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌های همکار و مجاز ۱۶۰۴۱۶۵۸۱۰۱ حضوری مشاهده ۰۴۵۳۳۵۱۶۵۱۳ توافقنامه سوالات متداول
تهیه و تأمین دارو ها و و اکسن ها و شیر خشک های متابولیک برای بیماران ۱۶۰۶۱۶۵۹۱۰۲ غیرحضوری مشاهده ۰۲۱۶۱۹۲۷۰۰۰ توافقنامه سوالات متداول

ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها

۱۶۰۵۱۶۶۰۱۰۰

غیرحضوری

مشاهده

۰۲۱۶۱۹۲۷۰۰۰

توافقنامه سوالات متداول

خدمت اطلاع رسانی داروها و سموم از طریق سامانه ۱۹۰

۱۶۰۶۱۶۶۰۱۰۱

غیرحضوری

تماس با شماره ۱۹۰

۱۹۰

توافقنامه سوالات متداول
ارتقا، آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت ۱۸۰۵۱۶۶۰۱۰۲ غیرحضوری مشاهده ۰۴۵۳۳۵۱۶۵۱۱ توافقنامه سوالات متداول

انجام تحقیق و پژوهش در زمینه غذا، دارو، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی

۱۶۰۵۱۶۶۱۰۰۰

غیرحضوری مشاهده

۰۲۱۶۱۹۲۷۰۰۰

توافقنامه سوالات متداول

سامانه مدیریت امور داروخانه‌ها

۱۶۰۶۲۲۵۱۰۰۰

غیرحضوری

مشاهده

۰۲۱۴۸۰۰۰۹۸۳

توافقنامه سوالات متداول

 

 

 

آخرین ویرایش۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۲