شماره تماس واحدهای معاونت

تعداد بازدید:۳۷۱
تلفن های تماس معاونت غذا و دارو
۰۴۵-۳۳۵۱۶۵۱۱-۳
واحد  داخلی  مستقیم 
دفتر معاونت  106 33518307
امور اداری 130 33514422
امور مالی 107  
فناوری اطلاعات  123  
اطلاع رسانی دارو    33523213
شکایت دارویی  109 33521100
واحد کمبود دارویی   112  
مدیر دارو 102 33517154
کارشناس امور دارویی 108  
کارشناس واحد مخدر 104  
کارشناس نظارت بر واردات و صادرات دارو 112  
مدیر غذا  105 33517152
نظارت بر عرضه فرآورده های خوراکی، آشامیدنی 220 33517153
کارشناسان واحد غذا 120  
کارشناس مسئول فرآورده های آرایشی و بهداشتی 118  
کارشناسان تجهیزات پزشکی 122  
پذیرش آزمایشگاه مواد غذایی 119  
تحقیق و توسعه 123 33523211
روابط عمومی  132  
کارپرداز 131  
انبار 128  
دبیرخانه 111-231  
تلفنخانه 224 33516511
آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲