ضوابط و دستوالعملها

تعداد بازدید:۱۲۳۴۵

 

 

 

ضوابط ، دستورالعمل ها و بخشنامه های حوزه امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

 

قوانین، ضوابط، مقررات و بخشنامه های حوزه امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی

 

برخی از دستورالعمل های ضروری

راهنمای درگاه پرداخت

راهنمای ثبت مواد اولیه غذا وآشامیدنی

راهنمای ثبت فراورده آرایشی وبهداشتی (IRC)

ثبت منبع آرایشی و بهداشتی

ثبت درخواست،بازبینی و تمدید پروانه منبع غذاوآشامیدنی

دستورالعمل اجرایی واحدهای کوچک تولید و بسته بندی (کارگاهی)

دستورالعمل اجرایی غذاهای فراسودمند و غنی سازی اختیاری مواد خوراکی و آشامیدنی

ضوابط و معیارهای استقرار‌ (حداقل فواصل با سایر واحدهای صنعتی و خدماتی، سکونت گاهها و عوارض طبیعی)

دستورالعمل نشانگر ۶۸۸-۴۷۹۲

برچسب گذاری اصلی

بخشنامه برچسب گذاری تراریخته

راهنمای ثبت نام مسئولین فنی در سامانه TTAC

راهنمای انتخاب مسئول فنی در سامانهTTAC

‌‌‌‌دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی، تائید صلاحیت، صدور و تمدید مجوز فعالیت موسسات آموزشی

 

 

آخرین ویرایش۱۳ دی ۱۴۰۱