ثبت شکایات از داروخانه ها

جهت ثبت شکایت فرم ذیل را تکمیل نمایید
 • 0
 • نام و نام خانوادگی متقاضی*نام کامل
  1
 • کد ملی*ده رقم را کامل وارد کنید
  2
 • شماره همراه*
  3
 • آدرس متقاضی*
  4
 • 5
 • نام داروخانه محل مراجعه*
  6
 • نشانی داروخانه*
  7
 • تاریخ مراجعه*
  8
 • ساعت مراجعه*
  9
 • 10
 • علت شکایت*فقط یکی انتخاب کنید
  گرانفروشی
  کم فروشی
  تحویل داروی غیرمجاز
  تحویل داروی تاریخ گذشته
  تحویل داروی اشتباه
  برخورد نامناسب
  سایر موارد
  11
 • 12
 • نوع دریافت دارو و سایراقلام*فقط یکی انتخاب کنید
  با نسخه پزشکی بیمه
  با نسخه پزشکی آزاد
  خرید داروبدون نسخه پزشکی
  خرید سایر اقلام بدون نسخه پزشکی
  13
 • 14
 • *درصورت فقدان نسخه، ارائه فاکتور ضروری است و در صورت عدم ارائه فاکتور موضوع قابل رسیدگی نمی باشد
  خرید با فاکتور
  خرید بدون فاکتور
  15
 • 16
 • نوع بیمه* انتخاب کنید
  17
 • شماره بیمه*
  18
 • 19
 • خلاصه درخواست*توضیحات شکایت خود را وارد نمایید
  20
 • مستندات*در صورت داشتن مدارک، از قبیل فاکتور،نسخه ممهور به مهر داروخانه مستندات خود را بارگذاری نمایید بارگذاری مدارک
   21