کسب عنوان تجربه برتر کارگروه اقتصاد دارو و ملزومات پزشکی معاونت غذا و داروی اردبیل در همایش ملی" بهره وری در حوزه نظام سلامت"

۲۸ آبان ۱۴۰۲ | ۱۰:۲۱ ۱
 کسب عنوان تجربه برتر کارگروه اقتصاد دارو و ملزومات پزشکی معاونت غذا و داروی اردبیل در  همایش ملی" بهره وری در حوزه نظام سلامت"